Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Yabancı Diller Yüksekokulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
HKÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETMELİĞİ
 
                                                                
9 Kasım 2015 PAZARTESİ                               Resmî Gazete                                                  Sayı : 29527 
 
                                                                           YÖNETMELİK 
 
 
 
         Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:  

                                           HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 
                                  YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ  
 
                                                     BİRİNCİ BÖLÜM  
 
                                          Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
 
         Amaç  
         MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  Hasan  Kalyoncu  Üniversitesi  yabancı  dil  hazırlık  sınıflarında  yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  
     
   Kapsam  
         MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yabancı dil hazırlık sınıflarınca  yürütülen  yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.  
 
         Dayanak  
         MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49  uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
         Tanımlar  
         MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
         a) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü, 
        b) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü, 
         c) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu, 
         ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini, 
         d) Yabancı dil hazırlık programı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim programını, 
         e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı derslerinin verildiği Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,  
         f) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  ifade eder. 
 
 
                                                      İKİNCİ BÖLÜM  
                                    Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar  
 
         Yabancı dil öğretiminin amacı  
         MADDE  5  –  (1)  Üniversitede  yabancı  dil  öğretiminin  amacı,  öğrencilere  yabancı  dilin  temel  kurallarını  öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlamayı ve kendisini  sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi sağlamaktır.  
 
         Yabancı dil eğitiminde muafiyet  
 
         MADDE 6 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının  başında, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur.  
         (2) Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olurlar: 
         a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak,  
        b)  (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080) Sözkonusu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan Test of English as’a Foreign Language (TOEFL),Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfungfür die 
Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlardan 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak, 
 
         c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak.  
         (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu sınavların son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir. 
         (4)  Yaz  tatilinde  İngilizce  seviyelerini  kendi  imkânlarıyla  Senatoca  belirlenen  şartları  karşılayacak  şekilde geliştirdiklerini belgeleyenler hazırlık sınıfından muaf sayılır. 
         (5)  Daha  önce  başka  bir  üniversitede  İngilizce  hazırlık  eğitiminin  B2  seviyesini  başarı  ile  tamamlamış öğrencilere, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir. 
 
        Eğitim-öğretim süresi ve devam zorunluluğu  
 
          (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080)  
 
        MADDE 7 –  (1)  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  öğrencileri  üç  dönem  süre  ile  yabancı  dil  öğrenimine  devam  ederler.  Hazırlık  sınıfına  devam  zorunludur.  Her  modül  için  belirlenen  derslerin  en  az  %  80’ine  devam  etmeyen  öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.  
 
         (2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları ilgili mevzuat  hükümlerine göre yürütülür.  
         (3) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on sekizer haftalık iki dönem ve yedi haftalık bir dönem olmak üzere toplamda üç dönemden oluşmaktadır.  
         (4)  Yabancı dil hazırlık programında dört farklı modül bulunmaktadır. Modül A 1. ve 2. kuru kapsamaktadır.  Modül  A+  2.  ve  3.  kuru  kapsamaktadır.  Modül  B  3.  ve  4.  kuru  kapsamaktadır.  Modül  B+  ise  4.  ve  5.  kuru  kapsamaktadır.”  
 
        Yeterlik ve düzey belirleme sınavları  
 
        MADDE 8 – (1) Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu programlarından birine kayıt hakkı  kazanan, ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık yeterlik ve düzey belirleme sınavına  tabi tutulur. Bu sınavda İngiliz Dili Eğitimi bölümü için 100 tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en  az 65 puan alarak başarılı olanlar  ya da uluslararası bir  yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde  puan alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler  için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise düzey belirleme sınavının sonucuna göre  uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin düzenlediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.  
         (2) Akademik yılın sonunda hazırlık programında başarılı olamayanlar eksik kurlarını tamamlamak için hazırlık  
sınıfına ikinci defa kaydolur. İlk yarıyıl veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olanlar, normal programlarına devam eder.  Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.  
         (3) Öğretimin İngilizce olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, İngilizce hazırlık programında normal  veya  ilave  sürelerde  başarılı  olamayanlar,  talepleri  halinde,  Ölçme,   Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  Üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program yoksa yakın  programlardan  birine  yerleştirilir.  Ancak,  kayıt  yaptırdığı  yıl  itibariyle,  öğrencinin  Üniversiteye  giriş  puanının,  yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.  
(4) (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu  100 tam not  üzerinden değerlendirilir. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır. Hazırlık  eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması şarttır. Bütün kurları başarı ile  
tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için modül atlama sınav  notu 70’dir. Diğer bölümler için modül atlama notu 65’dir. Modül atlama sınav notunun hesaplanmasında dönem  sonu sınav notunun  %25, dönem içi yapılan değerlendirmelerin  %75 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan  düzey belirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda gerekli başarıyı  göstermeleri durumunda yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır ve lisans ve lisansüstü eğitim programına devam  etmeye hak kazanır.” 
 
                                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 
                                                  Çeşitli ve Son Hükümler  
        Yürürlükten kaldırılan yönetmelik  
 
        MADDE 9 – (1) 2 1/09/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi  Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
        Yürürlük  
        MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

        Yürütme  
        MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 
 
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI
Madde 6 (5) Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini Upper-intermediate (B2) seviyesini başarı ile tamamlayan İngiliz Dili Eğitimi Bölümü dışındaki bölüm öğrencilerine ve Advanced (C1) seviyesini başarı ile tamamlayan İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerine, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir. Bu madde ile ilgili uygulama esası 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerli olacaktır.

Madde 8 (4) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için herhangi bir modülde modül atlama notu 50-69 arası olan öğrenciler bir sonraki dönemde bir üst modülden eğitimlerine devam ederler. Diğer bölümler için herhangi bir modülde modül atlama notu 45-64 arası olan öğrenciler bir sonraki dönemde bir üst modülden eğitimlerine devam ederler.