Kalite Politikası | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Kalite Politikası

Genel Kalite Politikamız
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yükseköğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken başta öğrencileri ve tüm paydaşlarının memnuniyetini ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı; uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan proaktif ve yenilikçi bir dünya üniversitesi olmayı; öğrencileri ve mezunlarının ulusal ve uluslararası sektörlerde aranan, nitelikli, sosyal bireyler olmasını sağlamayı, eğitim ve araştırma yapmak üzere  stratejik ortaklıklar kurmayı ve bunları kararlılıkla sürdürmeyi amaçlar.  Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi  benimser; Sürekli iyileştirme çalışmalarının güvence altına alınmasını sağlar.

Genel Kalite Politikamıza uygunlukla özel politikalarımız şöyledir.

Eğitim-Öğretim
– Öğrenciyi merkeze alarak, onların öğrenmelerini kolaylaştıracak zengin öğrenme ortamlarını hazırlar çok yönlü öğrenme ortamları ve disiplinler arası eğitim imkânını sunar.
– Akademik personelin eğitim öğretim becerilerini ve yeterliliklerini artırmayı amaçlar.
– Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde öğrenci, akademik personel ve bunlarla dolaylı etkileşimde olan idari personelin yeterliliklerini ve memnuniyetini artımayı hedefler.
– Yenilikçi, özgüven sahibi, rekabetçi ve girişimci yönü güçlü bireyler yetiştirmek için eğitim birimlerinde yürütülecek özgün çalışmaları özendirir ve destekler.
– Eğitim-Öğretimde, iç ve dış paydaşlarla (sektörel) iletişim ve etkileşim ortamlarını (çalıştay, protokol v.b.) geliştirir ve bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik eder.
– Eğitim-Öğretimde kaliteyi sürekli artırmak için uygulama, staj, teknik gezi, proje gibi çalışmaları etkinleştirir.
– Eğitim-Öğretim faaliyetlerini öğrencinin aktif katılımını sağlayacak “yapılandırmacı” bir yaklaşımı sürdürür.
– Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim ve öğretimleri için gerekli koşulları iyileştirir.
– Eğitim-Öğretim hizmetlerinde uluslararasılaşmayı teşvik eder.

Araştırma-Geliştirme
– Lisansüstü, özellikle doktora programları ile AR-GE kapasitesini artırır.
– Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmalarını yapar.
– Ar-Ge ile ilgili kaynak ve alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlar.
– Ar-Ge çalışmalarının bütün aşamalarında bilimsel etik değerleri uygular.
– Ar-Ge etkinliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırır.
– Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürür.
– Üniversitemizde üretilen Ar-Ge çıktılarını yaygınlaştırır.
– Ar-Ge için nitelikli insan kaynaklarını yetiştirir.
– Bilgi Teknolojisine yönelik AR-GE çalışmalarını teşvik eder.

Topluma Hizmet
– Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.
– Topluma yönelik yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini güçlendirir.
– Doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanlarını oluşturmak, bunun için gerekli yönetişim modelini oluşturulmak, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli veya engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamını sağlanmak.
– Akademik birimlerin uzmanlık alanlarıyla ilişkili, topluma yönelik etkinlikler düzenlemek.
– Bilimsel bilgiyi toplumun genelinin erişimine sunmak.

Yönetim
– Nitelikli akademik ve idari personel istihdamına yönelik çalışmalar yapmak.
– Akademik ve idari birimlerde işleyişin etkin düzeyde sürdürülmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
– Tüm faaliyetlerimize ilişkin öz değerlendirme ve kalite kültürü ve uygulamalarını yerleştirmek.
– Tüm iş süreçlerini iyileştirmek ve süreç yönetimini kurumsallaştırmak.
– İç ve dış paydaş memnuniyetini artırmak ve sürdürmek.
– Akademik ve idari personelin bireysel ve mesleki gelişimine destek olmak.
– Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmak veya yaygınlaştırmak.
– İş sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenilir çalışma ortamı sağlamak.

YDY Paydaş Analizi Formu

DÖNGÜLER