YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Akademik Birimler

YDY, metodoloji öğretim becerileri, sınıf yönetimi politikası, ilgi alanlarıyla alakalı teorik bilgilerini geliştirmek için akademik kadrosu için destekleyici, işbirlikçi ve teşvik edici bir çevre oluşturmayı amaçlar. Bu amaçlara hizmet etmek için kadronun ihtiyaç analizi sonucunda YDY seminer, çalıştay veya diğer mesleki gelişim aktiviteleri organize eden Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) birimini kurdu.

YDY yönetimi ve CPD kadronun sürekli gelişiminden emin olmak için işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda öğretim elemanları ayrıca, DELTA, CELTA, ICELT gibi hizmet içi eğitim programlarını ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamaları konusunda teşvik edilirler.

Her akademik yılın başında, öğretim kadrosunun geliştirilmesi gereken alanları saptamak için “İhtiyaç Analizi”nin uygulanması istenir. Öğretim Görevlileri geliştirmek istedikleri alanları, vermek istedikleri dersleri, uygulanacak seminerlerin iletim yöntemi açısından tercihlerini belirtir. Elde edilen sonuçlara göre, YDY ihtiyaçları karşılamak için bir eylem planı hazırlar.

Öğretim Görevlileri tarafından uygulanan başka bir anket Öğrenen Organizasyon Anketidir. Öğretim Görevlilerine sağlanan dil eğitim sistemiyle alakalı bazı sorular, akademik personel arasındaki iletişim, öğretim süreci ve okulun akademik iklimi üzerinde yorumları sorulur. Sonuç YDY yönetimi tarafından değerlendirilir ve Öğretim Görevlilerine e-posta veya genel toplantı aracılığıyla rapor edilir.

Tüm bu analizlerin sonucunda, YDY, Öğretim Görevlilerinnin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemeyi amaçlar ve sonra akademik kadronun profesyonel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak için yıl boyunca seminerler ve çalıştaylar tertip eder.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Hedefleri:
1. Öğretim elemanlarının öğrendiklerini kayıt altına alarak, detaylı bir şekilde gözden geçirerek ve gerekli değerlendirmeleri yaparak kendi gelişimlerini sürekli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak.
2. Bilgiyi, beceriyi, kişisel özellikleri, öz değerlendirme ve yansıtıcı uygulamayı teşvik edecek bir fırsat sunmak.
3. Mesleki gelişim, örgün eğitim, yaşantısal öğrenme ve yeterlilikler gibi öğrenme deneyimlerine büyük bir önem vermek.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Görev ve Sorumlulukları:
1. YDY Mesleki Gelişim Programı’nın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
2. Yeni mesleki gelişim proje ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
3. Yıllık akademik ve stratejik planların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
4. Daha önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmak için gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yaparak yıllık mesleki gelişim programını oluşturmak ve bunu teşvik etmek.
5. Mesleki gelişim programını daha da geliştirmek için yeni mesleki eğitim kursları ve atölye çalışmaları için fikirler geliştirmek.
6. Verilen hizmet standardını sürdürmek için kalite güvence tedbirlerini uygulamak.
7. Konferans, seminer ve diğer mesleki gelişim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak.
8. Talep edildiğinde YDY yönetimine, komitelerine ve diğer birimlerine ilgili rapor ve analizleri hazırlamak.
9. Üyelerinden alacağı geri dönütlerle düzenli olarak ihtiyaç duyulan mesleki gelişim alanlarının gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini temin etmek.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Kalite Politikası Döngüsü:
1. İhtiyaçların Belirlemesi

  • Anketler
  • İhtiyaç Analiz Anketleri
  • Sınıf İçi Gözlemler
  • Akademik Personelle Bireysel Görüşmeler
  • Mülakatlar

2. Gelişim Etkinliklerini Planlama ve Uygulama
3. Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
4. Öğrenmelerin Uygulanması
5. Öğrenmelerin Ekiple Paylaşılması

Değerlendirmenin sağlanan dil programının kalitesi için önemli bir rol oynaması nedeniyle, YDY 2011’de Sınav Hazırlama Birimini kurmaya karar vermiştir. O zamandan beri, Sınav Hazırlama Birimi, bütün seviyelerdeki bütün sınıflar için değerlendirme faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi ve notlandırılmasından sorumludur.

Sınav Hazırlama Birimi, içerik ve metodoloji ile ilgili çeşitli değerlendirme türlerini hazırlamaktan sorumludur. Sınavlar, müfredatta belirtilen öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçer. Öğrencilerin sürekli test edilmesi, öğrencilerin bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğini belirler. Her seviyede, seviyeye özel testlerin yanı sıra derslere özgü testler de bulunur.

2011 yılında kuruluşundan bu yana, sınav öncesi yönetiminden sonuçların değerlendirilmesine kadar tüm süreçlerden Sınav Hazırlama Birimi sorumlu olmuştur. İşbirlikçi bir yaklaşımla Sınav Hazırlama Birimi, YDY’nin değerlendirme politikasını geliştirmek için koordinatörlerle birlikte çalışır.

YDY’ deki değerlendirme prosedürünün ana hedefleri şu şekildedir:

» Tüm öğrencilere eğitim sisteminde eşit fırsatlar sunmak
» Kullanılan tüm değerlendirme araçlarının sonuçlarını açık ve objektif olarak belirlemek
» Öğretim sürecinde, öğrencilerin gelişmelerinin uygun değerlendirilmesini sağlamak ve hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere her     değerlendirme aşamasından sonra öğrenilen bilgilerin artırılması açısından detaylı analizleri sunmak
» Doğru sonuçları bulmak için farklı değerlendirme yöntemleri ve aktiviteleri hazırlamak
» Edinilen dil becerileri ve bilgisi sayesinde öğrencilerin ilgili bölümlerinde hedef dilde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak

YDY’nin müfredat bileşeni, İngilizce Hazırlık Programını, ders programını, ders ana hatlarını, portfolyoyu ve sınıf materyallerini geliştirmek ve güncellemek için çok önemlidir. YDY, öğrencilerin ihtiyaçları, fakülte ve bölümlerin akademik beklentileri ve üniversitenin politikasıyla ilgili olarak CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) ile uyumlu hedeflerini belirlemektedir. YDY’nin, ihtiyaç analizi, bir önceki akademik yıl ile ilgili geribildirimin değerlendirilmesi, hedeflerin oluşturulması, materyal seçimi ve ek kaynak tasarımı, öğretim süreci, toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesini içeren bir müfredat tasarım döngüsü uygulamaktadır. Eğitim programı döngüsü ve geribildirim sonuçlarını dikkate alarak, YDY gerekli değişiklikleri yapmakta ve gerekli adımları atmaktadır. Müfredat döngüsü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir: