Akademik Birimler | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Akademik Birimler

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOORDİNATÖRLÜKLER ÇALIŞMA GRUPLARI VE GÖREV TANIMLARI

(20.09.2021 tarih ve 2021/006 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararının ekidir.) EK-1

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tüm dönemlerine ait Gelişim Ölçme Sınavları (GÖS), Ara sınav (Vize), Dönem Sonu Sınavı (Final) ve Mazeret Sınavları programlarının, sınavda yer alacak gözetmen görevlendirmelerinin yapılması ve sınav tarihlerinden önce ilan edilmesi, derslik kullanımlarının OBS’ ye girilmesi görevlerini yürütür. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Yusuf ÇEVİK

Öğr. Gör. Rabia KULPU

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, tüm dönemlerine ilişkin yapılan ders programının ve ders görevlendirilmelerinin (Öğretim Görevlisi) ve dersin yapılacağı sınıfların OBS’ye girilmesi işlerini yürütür. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ

Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Üniversite ve Yüksekokul Stratejik Planları doğrultusunda birim stratejik planının hazırlanması, göstergelerin geliştirilmesi ve takibi, PUKO döngüsü işleyişi ve iyileştirmelerine ilişkin süreçlerin tanımlanması, takibi konularında çalışma yapar, yüksekokul müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU

ARGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Yabancı Diller Yüksekokulu adına ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışında eğitim alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yapan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yüksekokul stratejik planında bulunan ARGE çalışmalarını izlemek, yönetmek, katkıda bulunmak ve yüksekokulda yürütülen projeler ile proje başvuru süreçlerinde proje yürütücüleriyle üniversitede yer alan KALİTTO ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, işbirliğini güçlendirmek. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN

Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ

Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU

KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek mevcut ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini takip etmek ve gerekli görünen düzenlemeleri yapmak konusunda karar almak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile Yabancı Diller Yüksekokulu arasında kalite yönetimi süreçlerinde köprü oluşturmak ve verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ

Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU

Öğr. Gör. Yusuf ÇEVİK

MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Yüksekokul WEB sayfasının geliştirilmesi, güncel tutulması, duyuru-faaliyetlerin eklenmesi, Yüksekokul ve Üniversite WEB sayfaları ile entegrasyonu sağlar. Yüksekokula ait sosyal medya hesaplarını yönetir. Komisyon üyesi aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı: Yabancı Diller Yüksekokul adına uzaktan eğitim sürecinde tüm derslerin çevrimiçi (online) yapılması amacıyla teknik alt yapı, gerekli akademik materyallerin sisteme eklenmesine ve öğrencilerden gelen sorunları çözmek ve görüşleri rapor olarak yüksekokul müdürlüğüne ve HKÜ Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğüne sunar. Komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ

Öğr. Gör. Simge YILMAZ

Öğr. Gör. Yusuf ÇEVİK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKREDİTASYON VE KALİTE KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

  1. Öğr. Gör. Zekeriya DURMAZ (Başkan)
  2. Öğr. Gör. Ahmet KONUKOĞLU (Üye)
  3. Öğr. Gör. Yusuf ÇEVİK (Üye)
  4. Aykut AYDOĞDU (Raportör)

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

1. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek mevcut ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini takip etmek ve gerekli görünen düzenlemeleri yapmak konusunda karar almak.

2. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından daha önce belirlenen kalite politikalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli görünen düzenlemeleri karara bağlamak.

3. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan Sürekli Mesleki Gelişim Birimi ile koordineli çalışarak kurumun kalite politikaları stratejisinin ve hedeflerinin belirlenmesine ve gerçekleştirilmesine katkı sunmak.

4. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile Yabancı Diller Yüksekokulu arasında kalite yönetimi süreçlerinde köprü oluşturmak.

5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDY, metodoloji öğretim becerileri, sınıf yönetimi politikası, ilgi alanlarıyla alakalı teorik bilgilerini geliştirmek için akademik kadrosu için destekleyici, işbirlikçi ve teşvik edici bir çevre oluşturmayı amaçlar. Bu amaçlara hizmet etmek için kadronun ihtiyaç analizi sonucunda YDY seminer, çalıştay veya diğer mesleki gelişim aktiviteleri organize eden Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) birimini kurdu.

YDY yönetimi ve CPD kadronun sürekli gelişiminden emin olmak için işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda öğretim elemanları ayrıca, DELTA, CELTA, ICELT gibi hizmet içi eğitim programlarını ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamaları konusunda teşvik edilirler.

Her akademik yılın başında, öğretim kadrosunun geliştirilmesi gereken alanları saptamak için “İhtiyaç Analizi”nin uygulanması istenir. Öğretim Görevlileri geliştirmek istedikleri alanları, vermek istedikleri dersleri, uygulanacak seminerlerin iletim yöntemi açısından tercihlerini belirtir. Elde edilen sonuçlara göre, YDY ihtiyaçları karşılamak için bir eylem planı hazırlar.

Öğretim Görevlileri tarafından uygulanan başka bir anket Öğrenen Organizasyon Anketidir. Öğretim Görevlilerine sağlanan dil eğitim sistemiyle alakalı bazı sorular, akademik personel arasındaki iletişim, öğretim süreci ve okulun akademik iklimi üzerinde yorumları sorulur. Sonuç YDY yönetimi tarafından değerlendirilir ve Öğretim Görevlilerine e-posta veya genel toplantı aracılığıyla rapor edilir.

Tüm bu analizlerin sonucunda, YDY, Öğretim Görevlilerinnin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemeyi amaçlar ve sonra akademik kadronun profesyonel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak için yıl boyunca seminerler ve çalıştaylar tertip eder.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Hedefleri:
1. Öğretim elemanlarının öğrendiklerini kayıt altına alarak, detaylı bir şekilde gözden geçirerek ve gerekli değerlendirmeleri yaparak kendi gelişimlerini sürekli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak.
2. Bilgiyi, beceriyi, kişisel özellikleri, öz değerlendirme ve yansıtıcı uygulamayı teşvik edecek bir fırsat sunmak.
3. Mesleki gelişim, örgün eğitim, yaşantısal öğrenme ve yeterlilikler gibi öğrenme deneyimlerine büyük bir önem vermek.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Görev ve Sorumlulukları:
1. YDY Mesleki Gelişim Programı’nın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
2. Yeni mesleki gelişim proje ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
3. Yıllık akademik ve stratejik planların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
4. Daha önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmak için gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yaparak yıllık mesleki gelişim programını oluşturmak ve bunu teşvik etmek.
5. Mesleki gelişim programını daha da geliştirmek için yeni mesleki eğitim kursları ve atölye çalışmaları için fikirler geliştirmek.
6. Verilen hizmet standardını sürdürmek için kalite güvence tedbirlerini uygulamak.
7. Konferans, seminer ve diğer mesleki gelişim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak.
8. Talep edildiğinde YDY yönetimine, komitelerine ve diğer birimlerine ilgili rapor ve analizleri hazırlamak.
9. Üyelerinden alacağı geri dönütlerle düzenli olarak ihtiyaç duyulan mesleki gelişim alanlarının gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini temin etmek.

Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin Kalite Politikası Döngüsü:
1. İhtiyaçların Belirlemesi

 • Anketler
 • İhtiyaç Analiz Anketleri
 • Sınıf İçi Gözlemler
 • Akademik Personelle Bireysel Görüşmeler
 • Mülakatlar

2. Gelişim Etkinliklerini Planlama ve Uygulama
3. Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
4. Öğrenmelerin Uygulanması
5. Öğrenmelerin Ekiple Paylaşılması

Değerlendirmenin sağlanan dil programının kalitesi için önemli bir rol oynaması nedeniyle, YDY 2011’de Sınav Hazırlama Birimini kurmaya karar vermiştir. O zamandan beri, Sınav Hazırlama Birimi, bütün seviyelerdeki bütün sınıflar için değerlendirme faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi ve notlandırılmasından sorumludur.

Sınav Hazırlama Birimi, içerik ve metodoloji ile ilgili çeşitli değerlendirme türlerini hazırlamaktan sorumludur. Sınavlar, müfredatta belirtilen öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçer. Öğrencilerin sürekli test edilmesi, öğrencilerin bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğini belirler. Her seviyede, seviyeye özel testlerin yanı sıra derslere özgü testler de bulunur.

2011 yılında kuruluşundan bu yana, sınav öncesi yönetiminden sonuçların değerlendirilmesine kadar tüm süreçlerden Sınav Hazırlama Birimi sorumlu olmuştur. İşbirlikçi bir yaklaşımla Sınav Hazırlama Birimi, YDY’nin değerlendirme politikasını geliştirmek için koordinatörlerle birlikte çalışır.

YDY’ deki değerlendirme prosedürünün ana hedefleri şu şekildedir:

» Tüm öğrencilere eğitim sisteminde eşit fırsatlar sunmak
» Kullanılan tüm değerlendirme araçlarının sonuçlarını açık ve objektif olarak belirlemek
» Öğretim sürecinde, öğrencilerin gelişmelerinin uygun değerlendirilmesini sağlamak ve hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere her     değerlendirme aşamasından sonra öğrenilen bilgilerin artırılması açısından detaylı analizleri sunmak
» Doğru sonuçları bulmak için farklı değerlendirme yöntemleri ve aktiviteleri hazırlamak
» Edinilen dil becerileri ve bilgisi sayesinde öğrencilerin ilgili bölümlerinde hedef dilde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak

YDY’nin müfredat bileşeni, İngilizce Hazırlık Programını, ders programını, ders ana hatlarını, portfolyoyu ve sınıf materyallerini geliştirmek ve güncellemek için çok önemlidir. YDY, öğrencilerin ihtiyaçları, fakülte ve bölümlerin akademik beklentileri ve üniversitenin politikasıyla ilgili olarak CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) ile uyumlu hedeflerini belirlemektedir. YDY’nin, ihtiyaç analizi, bir önceki akademik yıl ile ilgili geribildirimin değerlendirilmesi, hedeflerin oluşturulması, materyal seçimi ve ek kaynak tasarımı, öğretim süreci, toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesini içeren bir müfredat tasarım döngüsü uygulamaktadır. Eğitim programı döngüsü ve geribildirim sonuçlarını dikkate alarak, YDY gerekli değişiklikleri yapmakta ve gerekli adımları atmaktadır. Müfredat döngüsü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir: