Regulations | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Regulations

SFL Regulations

9 Kasım 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29527
YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yabancı dil hazırlık sınıflarınca yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
b) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
d) Yabancı dil hazırlık programı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim programını,
e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı derslerinin verildiği Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
f) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar
Yabancı dil öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Üniversitede yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlamayı ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi sağlamaktır.
Yabancı dil eğitiminde muafiyet
MADDE 6 – (1) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur.”
(Değişiklik: RG 24/06/2018/30458) Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciler yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavından muaf olurlar:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak,
b)  (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080) Sözkonusu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan Test of English as’a Foreign Language (TOEFL),Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfungfür die                 Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlardan 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu sınavların son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir.
(4) Yaz tatilinde İngilizce seviyelerini kendi imkânlarıyla Senatoca belirlenen şartları karşılayacak şekilde geliştirdiklerini belgeleyenler hazırlık sınıfından muaf sayılır.
(5) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458) Son 3 yıl içerisinde, Türkiye’de bulunan bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini Advanced (C1) seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerine ve Upper-intermediate (B2) seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü dışındaki bölüm öğrencilerine, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.”

Eğitim-öğretim süresi ve devam zorunluluğu
            (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080)
MADDE 7 –  (1) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458)   Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri beş dönem süre ile yabancı dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Her dönem için belirlenen derslerin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.
(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(3) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458)  Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on sekizer haftalık iki yarıyıl ve yedi haftalık bir dönem olmak üzere toplamda beş dönemden oluşmaktadır.”
(4)  (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeterlik ve düzey belirleme sınavları

MADDE 8 – (1) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458)  Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu programlarından birine kayıt hakkı kazanan, ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur. Bu sınavda İngiliz Öğretmenliği bölümü için 100 tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en az 65 puan alarak başarılı olanlar ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise düzey belirleme sınavının sonucuna göre uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin düzenlediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.
(2) Akademik yılın sonunda hazırlık programında başarılı olamayanlar eksik kurlarını tamamlamak için hazırlık sınıfına ikinci defa kaydolur. İlk yarıyıl veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olanlar, normal programlarına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(3) Öğretimin İngilizce olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, İngilizce hazırlık programında normal veya ilave sürelerde başarılı olamayanlar, talepleri halinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program yoksa yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
(4) (Değişiklik: RG 29/5/2017/30080) (Değişiklik: RG 24/06/2018/30458) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İngilizce Öğretmenliği bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır. Hazırlık eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması şarttır. Bütün kurları başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır. İngilizce Öğretmenliği bölümü için kur atlama sınav notu 70’dir. Diğer bölümler için kur atlama sınav notu 65’dir. Kur atlama sınav notunun hesaplanmasında dönem sonu sınav notunun en az %25, dönem içi yapılan değerlendirmelerin en fazla %75 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan düzey belirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda gerekli başarıyı göstermeleri durumunda yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır ve lisans ve lisansüstü eğitim programına devam etmeye hak kazanır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 21/09/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.