HKÜ 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HKÜ 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları

HKÜ 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ)
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA
EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR
UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen KOVİD-19 TEBBİRLERİ VE EĞİTİM SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİ’ne dayanılarak, bahse konu ÇERÇEVE’nin içerdiği; “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs Ortamına YönelikUygulamalar Rehberi” ne uygun bir şekilde ve HKÜ Pandemi Komisyonu ile HKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tavsiyeleri değerlendirilerek hazırlanan aşağıdaki uygulama esaslarına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir:

1- Daha önce de ilan edildiği üzere; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm örgün programlarında öncelikli olarak YÜZ YÜZE eğitim-öğretime geçilecektir. (Bir önceki eğitim-öğretim yılında, öğretim sürecine katılım şeklinin öğrencinin tercihine bırakıldığı tercihli hibrit sistem uygulanmayacaktır.)

2- YÖK tarafından salgın süreçlerinden bağımsız olarak örgün eğitimde yüz yüze programdaki derslerin en fazla %40’a kadarının uzaktan öğretimle verilmesine izin verildiğinden, Üniversitemizde de 2021-2022 EğitimÖğretim Yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin veya eğitim-öğretim süreçlerinin (YÜZ YÜZE derslerin, dersin toplam ders süresinin veya içeriğinin en fazla %40’ını aşmaması koşuluyla, bir kısmı da çevrimiçi olarak verilebilecektir.) en fazla %40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülebilecektir.

3- Gerekli görüldüğü ve uygun bulunduğu takdirde; %40’tan fazla olmamak kaydıyla, uzaktan eğitim oranına ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin hangileri (bu süreçte ders sayısı veya ders kredileri esas alınabilecektir) olacağına KOVİD-19 tedbirleri ve ilgili bölüm ya da programın isterleri, müfredatı veya gereksinimleri göz önünde bulundurularak, ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca karar verilebilecektir. Koşulların elvermesi ve gerekli görüldüğü durumlarda; uzaktan öğretim yolu ile verilmekte olan dersler de YÜZ YÜZE ders ve uygulamalarla desteklenebilecektir.

4- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında; tüm SINAVLAR ile ilgili dersin izlencesinde belirtilen ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulamaların YÜZ YÜZE yapılması esastır. Bununla birlikte, KOVİD-19 Pandemisinin bölgesel ve yerel seyrine göre; mücbir durumların varlığında veya program özelinde, ilgili bölüm ya da programın isterleri, müfredatı veya gereksinimleri göz önünde bulundurularak, ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca onaylanması kaydıyla, çevrimiçi sınav uygulamalarından da kısmen
yararlanılabilecektir.

5- Öğrencilerimiz, kısmen ya da tamamen uzaktan öğretimle yapılan sınavlar ile yürütülen ders süreçlerinde, canlı dersler ile ders içi materyaller, tartışma yorumları ve etkinliklerin, ders bağlamına özel olduğu; bunlara ait görüntü ve metinlerin izin alınmaksızın sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılmasının, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı olduğu hakkında ve ayrıca KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve uygulamaları konusunda bilgilendirilecektir.

6- Veriliş biçimi ne olursa olsun, tüm teorik ve uygulama derslerinde mevzuatın öngördüğü yoklama koşullarına (teorik dersler için %70, uygulama dersleri ve uygulamalar için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır) uyulması esastır. Bununla birlikte KOVİD-19 POZİTİF veya temaslı olan öğrencilerin, ilgili durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantinada geçirdikleri süre devamsızlıktan sayılmayacaktır.

7- YÜZ YÜZE yapılan derslerde, aynı zamanda canlı ders kaydı yapılmayacak ve dolayısıyla sonrasında dersin videosunun, ders sonrasında paylaşımı söz konusu olmayacaktır.

8- Veriliş biçimi ne olursa olsun, tüm teorik ve uygulama derslerinde, ders süresi; 50 DAKİKA olacaktır.

9- YÜZ YÜZE yapılan derslerde BLOK DERS uygulaması yapılmayacaktır.

10- YÜZ YÜZE yapılan derslerde, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında; dersliğin büyüklüğü, derse katılan öğrenci sayısı ve ders içeriği göz önünde bulundurularak, HAVALANDIRMA için, uygun süreli ara verilmelidir. Bir ders saati için; “20 dakika ders + 10 dakika havalandırma + 20 dakika ders” şeklindeki bir yapılandırmanın uygun olacağı değerlendirilmektedir.

11- Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler öncelikli olarak EŞ ZAMANLI yürütülecek olup, ihtiyaç duyulduğu ve ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca uygun görüldüğü takdirde, EŞ ZAMANSIZ olarak da yürütülebilecektir.

12- YÜZ YÜZE derslerde, dersin öğretim elemanının veya öğrencilerin KOVİD-19 POZİTİF veya temaslı olması halinde, ders hakkında nasıl bir uygulama yapılacağına; güncel “KOVİD-19 Pandemisi KARANTİNA” uygulamaları ile yürürlükteki mevzuat kapsamında karar verilecektir. Dersin YÜZ YÜZE yapılmasının mümkün olamayacağı anlaşıldığı takdirde, durum normale dönene kadar, yukarıdaki maddelerde belirtilen %40’lık oranın aşılmaması kaydıyla; ilgili ders, sanal derslik uygulaması üzerinden uzaktan öğretim yoluylaçevrimiçi olarak verilebilecektir.

13- Hem YÜZ YÜZE hem de uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek tüm dersler için, ÖYS’de (Öğretim Yönetim Sistemi) sanal derslik tanımlanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde; ÖYS’de bulunan toplantı modülü üzerinden canlı ders oluşturulabilecektir. YÜZ YÜZE ve uzaktan öğretim yoluyla yapılan tüm derslerde ÖYS’yi desteklemek amacıyla, diğer sanal sınıf platformları ve araçları da ihtiyaca uygun olarak kullanılabilecektir (Ör: Google Classroom, Meet, Google Drive vb.). YÜZ YÜZE ve uzaktan öğretim derslerinde, tüm ders
materyalleri ve ders izlencesi, ÖYS’den ve kullanılan diğer sanal sınıf platformlarından dersi alan tüm öğrenciler ile paylaşılacaktır.

14- YÜZ YÜZE ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin programı hazırlanırken, ilgili derslerin haftanın günlerine ve uygun saatlerine dengeli biçimde dağıtılması sağlanacaktır.

15- İş Yeri Eğitimleri, CO-OP, klinik çalışmaları, staj vb. ile UYGULAMALI DERSLER, sahada ve YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olup, YÖK tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi” Kılavuzunda belirtildiği üzere; bahse konu süreçlere katılan öğrencilere eğitim verilecek ve kendilerinden buna ilişin taahhütname istenebilecektir. “Kampüste Sağlıklı Yaşam Uygulamaları” eğitimine tüm öğrencilerimiz katılacaklardır.

16- YÜZ YÜZE gerçekleşecek tüm UYGULAMALI eğitimler; programların koşulları, niteliği, içeriği, isterleri, eğitim ortamı ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak yapılabilecektir.

17- Üniversitemizde yer alan tüm derslik, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, sosyal tesisler vb. yerlerde, yürürlükteki maske, mesafe ve hijyen koşullarına riayet edilmesi ve Senato tarafından onaylanan Pandemi Komisyonu kararlarına uyulması zorunludur.

18- Eğitim-öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, kampüsümüze girişte Sağlık Bakanlığı entegrasyonu ile Hayat Eve Sığar (HES) Kodu üzerinden gerekli kontroller yapılacak ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilenlerin kampüse girişine izin verilmeyecektir.

19- HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI’nın ilgili akademik birimlerin yöneticileri tarafından öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulması sağlanacaktır.

20- Eğitim-öğretim ve ilgili tüm süreçlere ilişkin tüm duyurular öncelikle üniversitemizin ve ilgili birimlerinin web sayfalarında yapılacaktır.

21- Pandemi süresince devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarının aldığı kararlar takip edilecek, gerektiği durumlarda; yukarıda bahse konu tüm uygulama esasları üniversitemizin yetkili kurulları tarafından yeniden değerlendirilerek, güncellenebilecektir.